Arduino Uno құрылғысымен 12 пин 7 сегменті дисплейі мен түтік температурасы датчигін кодтау мәселелері

Мен тоғай температурасының сенсорынан температураны көрсету үшін менің жеті сегменттің сегментті дисплейіне код қоюға тырысамын. Мен бұған жаңа және мен күресіп жүрмін, сондықтан кез келген адам көмектесе алатын болса, бұл өте жоғары бағаланатын болады.

Менің температура сенсоры оның ақпаратты сериялық мониторда көрсетеді, бірақ мен 7 сегменттегі дисплеймен көрсетілетін температураны қалаймын - бұл маған көмек керек.

//Temperature Variables
//thermistor = value of the thermistor
int a;
float temperature;
int thermistor=3975;
float resistance;
boolean DigitOn = LOW;
boolean DigitOff = HIGH;
boolean SegOn=HIGH;
boolean SegOff=LOW;

int DigitPins[] = {2, 3, 4, 5};
int SegmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};

//N is for numbers and NxP is a number with a decimal point behind
int BLANK[] = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};
int N0[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW};
int N0P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH};
int N1[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};
int N1P[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH};
int N2[]  = {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, LOW};
int N2P[]  = {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH};
int N3[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, LOW};
int N3P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH};
int N4[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, LOW};
int N4P[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, HIGH};
int N5[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW};
int N5P[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH};
int N6[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW};
int N6P[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
int N7[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};
int N7P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH};
int N8[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW};
int N8P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
int N9[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW};
int N9P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH};
int MIN[]  = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH, LOW};

//Array of pointers for the 4 digits
int* lights[4];

//char array coming from the serial interface
//4 numbers or chars, 4 optional decimal points, 1 end-of-line char
char incoming[9] = {};

void setup() {
 Serial.begin(19200);
 for (byte digit=0;digit<4;digit++) {
  pinMode(DigitPins[digit], OUTPUT);
 }

 for (byte seg=0;seg<8;seg++) {
  pinMode(SegmentPins[seg], OUTPUT);
 }

 //initialize display with 1.234
 lights[0] = N7;
 lights[1] = N9P;
 lights[2] = N3;
 lights[3] = N4;
}

void loop() {
 //Temperature Sensor
  a=analogRead(5);
  resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
  temperature=1/(log(resistance/10000)/thermistor+1/298.15)-273.15;
//convert to temperature via datasheet ;
  //delay(1000);
  Serial.print("Current temperature is ");
  Serial.println(temperature);
  //delay(500);
 //read the numbers and/or chars from the serial interface
 if (Serial.available() > 0) {
  int i = 0;
  //clear the array of char
  memset(incoming, 0, sizeof(incoming));
  while (Serial.available() > 0 && i < sizeof(incoming) - 1) {
   incoming[i] = Serial.read();
   i++;
   delay(3);
  }
  Serial.println(incoming);

  //show the input values
  for (int y = 0; y < 4; y++) {
   Serial.print(y);
   Serial.print(": ");
   for (int z = 0; z < 8; z++) {
    Serial.print(lights[y][z]);
   }
   Serial.println("");
  }
 }

   //end if, i.e. reading from serial interface
   //This part of the code is from the library SevSeg by Dean Reading

 for (byte seg=0;seg<8;seg++) {
    //Turn the relevant segment on
  digitalWrite(SegmentPins[seg],SegOn);
  //For each digit, turn relevant digits on
  for (byte digit=0;digit<4;digit++){
   if (lights[digit][seg]==1) {
    digitalWrite(DigitPins[digit],DigitOn);
   }
   //delay(200); //Uncomment this to see it in slow motion
  }
  //Turn all digits off
  for (byte digit=0;digit<4;digit++){
   digitalWrite(DigitPins[digit],DigitOff);
  }
  //Turn the relevant segment off
  digitalWrite(SegmentPins[seg],SegOff);
 } 
  //end of for
}
2
Сайттың әрбір жолдың басына төрт бос орын қосып, оны дұрыс түсіндіріңіз.
қосылды автор Adam Nofsinger, көзі
@jms Мәтінді қолмен пішімдеуге тырыспаңыз. Сол үшін оң түймелерді пайдаланыңыз. {}
қосылды автор user67244, көзі
Мен сіз SevSeg кітапханасынан кейбір кодты пайдаланып жатқанын көріп тұрмын, бірақ сіз өзіңіздің эскизіңізде SevSeg.h тақырыбын көрсетпесіз. Кітапхананы қалай пайдаланасыз?
қосылды автор user2813274, көзі
Мен 7 сегменттің дисплейімен көрсетілетін температураны қалаймын. - OK. Не болып жатыр?
қосылды автор Nick Gammon, көзі
Сіз суреттерді қалай көрсету керектігінен басқа сұрақ қойған жоқсыз. Мәселе қандай? Сіз не күтіп отырсыз және не аласыз. Түсініктемелерге емес, сұрағыңыздағы осы ақпаратты қосыңыз.
қосылды автор user13749, көзі

Жауап жоқ

0