1 жауаптар

бастапқы кодты қарап шыққаннан кейін! Мен мұны BaseMemcachedCache-те таптым:

@property
def _cache(self):
  """
  Implements transparent thread-safe access to a memcached client.
  """
  if getattr(self, '_client', None) is None:
    self._client = self._lib.Client(self._servers)

  return self._client

Мәселен, мен айтайын, бұл жұмыс істейді:

c._cache.cas

Көріңіз, маған хабарлаңыз!

for more details: https://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/django/core/cache/backends/memcached.py

3
қосылды