Кодты кодтау CP037

Қолданбаны java-объект-c-ге айналдырып, таңбаларды кодтау туралы мәселеге айналды.

Java-кодта айырбастауға тырысатын мәлімдеме:

byte[] instructions = input.getBytes("CP037");

Мен мына мақсаттарды орындауға үміттім:

 const char *instructions = [input CP037];

Дегенмен, «CP037» кодтау ретінде жоқ, кез келген адам қалай жеңе біледі?

1

1 жауаптар

Ақыр соңында:

 NSString *stringThatNeedsToBeEncoded = @"randomString";  
 CFDataRef encodedStringAsCFData = CFStringCreateExternalRepresentation(CFAllocatorGetDefault(), (CFStringRef)stringThatNeedsToBeEncoded, kCFStringEncodingEBCDIC_CP037, 0); 

 CFIndex bufferLength = CFDataGetLength(encodedStringAsCFData);  
 UInt8 *buffer = malloc(bufferLength);  
 CFDataGetBytes(encodedStringAsCFData, CFRangeMake(0, CFDataGetLength(encodedStringAsCFData)), buffer);  
1
қосылды