$ .Post () үшін кілт/мән жұптарына жолды түрлендіру

Мен кодтың осы жолына ұқсас нәтиже алғым келеді:

 $.post("test.php", { name: "John", time: "2pm" } );

Жолдың айнымалы мәнін қалай түрлендіре аламын?

 var str = '{ name: "John", time: "2pm" }';

Кілт/мән жұптарына осы код жолын пайдаланып POST сұрауын жіберуге болады:

 $.post("test.php", str );

Рахмет!

2

3 жауаптар

jQuery осы әдіске арнайы салынған,

parseJSON

1
қосылды

Егер сізге жолды JSON нысанына түрлендіру қажет болса, мына әрекетті орындаңыз:

jQuery.parseJSON(str );

сондықтан сіздің кодыңыз ұқсас:

$.post("test.php", jQuery.parseJSON(str ));

documentation: http://api.jquery.com/jQuery.parseJSON/

0
қосылды

$ .ajax пайдалану:

$.ajax({
  type: "POST",
  url: "test.php",
  data: str,
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
  dataType: "json",
  success: function(e) {
    //Function here onsucess      
  }
});
0
қосылды